x
Türkiye

Vize İşlemleri

Türkiye

Uzun Süreli İkamet ile Türk Vatandaşlığı

Uzun Süreli İkamet ile Türk Vatandaşlığı

Değerli ziyaretçimiz, Uzun Süreli İkamet ile Türk Vatandaşlığı sayfamıza hoş geldiniz. Bu başvuru şekli, Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması olarak geçmektedir. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu 9. Madde, sonradan kazanılan vatandaşlıktan bahseder. Bu sonradan kazanım ise yetkili makam kararı ile, evlat edinilme durumu ya da seçme hakkı kullanılması ile mümkün olmakta. Yetkili makam kararı ile vatandaşlığın kazanılması hali de kendi içerisinde 4'e ayrılır. Bunlar, genel olarak, istisnai olarak, evlilik yöntemiyle ve yeniden kazanım şeklindedir. Söz konusu vatandaşlık Kanunu’nda 15.madde uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti’nde kesintisiz olarak 5 (beş) yıl ikamet eden yabancı uyruğa sahip kişiler, aşağıdaki diğer şartların da gerçekleşmesi durumunda Türk vatandaşlığına başvuru yapma hakkı kazanabilir ve ülkemiz vatandaşlığını genel yöntem ile edinebilir. Sonradan, yani genel hükümlerle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruğa sahip kişilerin aşağıdaki şartları mutlaka sağlaması gerekmektedir:

 • Yabancı uyruğa sahip kişi, kendi devletinin hukukuna göre reşit olmalıdır. Kişi eğer vatansız durumda ise Türkiye Cumhuriyeti medeni kanunları gereğince, reşit olmalıdır. Ayrıca ayırt etme gücüne sahip olmalıdır.
 • Türk vatandaşlığı başvurusunun yapılış tarihi itibarıyla başvuru sahibi kişi, geriye yönelik olarak en az beş yıl boyunca Türkiye’de kesintisiz olarak ikamet etmiş olmalı.
 • Yabancı uyruğa sahip kişinin, Türkiye’ye yerleşme isteğini açık ve net bir şekilde göstermesi gerekmekte. Örnek olarak, Türkiye’de bir gayrimenkul, mülk edinmek. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlilik yapmak, Türkiye'de bir iş kurmak ya da bir şirkete yatırım yapmak. Çalışma izni ile ülkemizde çalışıyor olmak, eğitim hayatını Türkiye’de tamamlamış olmak. Bunların dışında, daha önceden Türk Vatandaşlığı kazanmış bir baba, anne ya da çocuğa sahip olmak gibi bir durum da bu başvuruyu yapabilmek için geçerli sayılan sebeplerdendir.
 • Kişi, kamunun sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturabilecek hastalığa / hastalıklara sahip olmamalıdır.

Diğer Koşullar...

 • Kişi, kamunun ahlakına uygun davranışlar sergilemeli. Toplum yaşamı bir takım sorumluluklar gerektirmektedir ve Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişi bu sorumluluk duygusu ile davranmalıdır. Kişi, topluma güven vermeli, düzene aykırı davranışlarda bulunmamalı.
 • Başvuru sahibi kişi Türkiye toplumunun içinde yer alabilecek düzeyde Türkçe dilini konuşabilmeli ve anlaşabilmeli.
 • Başvuru sahibi kişi, Türkiye’de kendisinin ve eğer mevcutsa ailesinin (bakmakla yükümlü olduğu kişilerin) geçimini sağlayabilmelidir. Kişinin bir mesleğe ya da düzenli gelire sahip olması beklenir.
 • Kişinin, ülkemizin güvenliği ile kamunun düzenine tehdit oluşturacak bir durumu olmamalı.
 • Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla başvuru yapacak yabancı uyruğa sahip kişilerden, yukarıda sayılan koşullar ile birlikte, hali hazırda taşıyor oldukları devlet vatandaşlığından veya eğer birden fazla devlet vatandaşlığı mevcut ise tüm vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilmekte. Bu takdirin kullanılmasına dair esaslar tespiti Bakanlar Kurulu yetkisindedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu İşlemi

Türk vatandaşlığına yapılacak başvuru, başvuru sahibi yabancı kişinin ikamet yerinin bulunduğu valiliğe kendisi tarafından şahsen ya da bu konuda verilmiş olan özel vekaletname ile vekil tarafından yapılmakta. Başvuru sahibi yabancı uyruğa sahip kişinin on sekiz yaşından küçük (reşit olmayan) ve / veya ayırt etme gücünden yoksun olduğu durumlardaysa söz konusu başvuru kişinin velisi veyahut vasisi tarafından yapılabilmekte.

Vatandaşlık başvurusunda yabancı uyruğa sahip kişinin Türkiye Cumhuriyeti TC yabancı kimliği numarası esas alınır ve işlem bununla yapılır. Bu yüzden oturma izni sahibi olmayan, yabancı kimlik numarasını henüz almamış kişiler doğrudan Türkiye vatandaşlığına başvuru yapamamakta.

Kesintisiz olarak beş (5) sene boyunca Türkiye’de ikamet etmediği tespit edilmiş, yasal biçimde ikamet izni olmayan ya da yasal biçimde ikamet izni olmasına rağmen Türkiye’ye yerleşmek niyeti göstermeyen yabancı kişilerin başvurusu kabul edilmemekte. Bununla birlikte iltica başvuru sahibi, sığınmacı olarak gelen, Türkiye’de tedavi amacıyla bulunmakta olan, tedavi olan bir kişiye refakat eden ya da ülkemizde turistik veya öğrenci ikameti ile bulunan kişilerin vatandaşlık başvuruları da kabul edilmemekte. Herhangi bir suçtan ötürü yargılaması devam eden kişiler, hükümlü durumda ya da tutuklu olan kişiler de yine başvurusu kabul edilmeyecek olan kişiler grubunda yer almakta.

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruğa sahip bir kişi, yeni kanuni düzenlemelere istinaden aranan ikamet süresi (beş yıl) içinde toplam on iki ayı geçmemek şartı ile yurt dışında da bulunabilir. Yurt dışında geçirdiği sürelerin toplamı on iki ayı geçmiyor ise, bu süreler öngörülen oturum süresi içinde değerlendirilir. Aksi takdirde ise kişi yeterli gün sayısına ulaşılamadığından ötürü başvuru olumsuz sonuçlanmakta.

Türk vatandaşlığı uzun süre ikametle (genel olarak) kazanılması başvurusunda, başvuru için form dilekçesi doldurularak aşağıda detaylı şekilde listesini vermiş olduğumuz evrakların da hazırlanması ile bir dosya oluşturulur ve gerekli başvuru bu haliyle yapılır. Başvuruda tarih olarak kişinin formunda ve dilekçesinin evrak kaydı olarak alındığı tarihi esas alınmakta. İstenen tüm gerekli evraklara geldiğimizde ise:

çalışma izniyle vatandaşlık

Türk Vatandaşlığı Gerekli Evraklar 2023

 • Türk Vatandaşlığı Başvurusu Formu;
 • Kişininm Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma isteğini ve ayrıca konuyla ilgili belirtilmek istenen ayrıntıları açıklayan bir dilekçe.
 • 2 adet, 50 x 60 mm formatında beyaz fona sahip, ICAO fotoğraf standartlarına uygun, biyometrik fotoğraf. Güncel olmalıdır.
 • Pasaport veyahut pasaport yerine geçen benzeri bir belge. Eğer kişi vatansız durumda ise, buna dair bir belge de sunulmalı.
 • Yabancı uyruğa sahip kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı bir doğum belgesi veyahut nüfus kaydı gibi gerekli bilgilerin yer aldığı benzeri belge. Eğer başvuru sahibi evli ise, eşi ila çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kaydı örneği ya da benzeri bir belge sunulmalı.
 • Başvuru sahibi kişinin medeni durumunun yer aldığı medeni durum belgesi. Ek olarak, kişinin o andaki şahsi durumuna bağlı şekilde evlilik belgesi, boşanma kararı, ölüm belgesi vb. gibi evraklar da sunulmalı.
 • Kişinin bulaşıcı ya da kamunun sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek bir hastalığa saip olmadığına ilişkin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafınca belirlenen niteliklere sahip sağlık raporu da sunulmalı.

Çalışma İzni ile Vatandaşlık...

 • Kişi, Türkiye’de kendinin ve eğer mevcutsa bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuklar vb.) geçimini sağlayabilecek bir mesleğe ve düzenli gelire sahip olmalıdır. Buna sahip olduğunu gösteren belgeler (örneğin çalışma izni, son 3 aylık maaş bordroları, taahhüt, vergi levhası vb. gibi)
 • Kişi Türkiye'de uzun süredir ikamet ediyor olmalıdır. Kişinin, vatandaşlık başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren geriye sayıldığında en az beş yıl Türkiye’de ikamet etmiş olduğuna dair Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren evrak başvuru dosyasına eklenir. Bu evrak İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınmakta.
 • Yabancı uyruğa sahip kişinin yapmış olduğu vatandaşlık başvurusu sonuçlanıncaya kadar, ileriye yönelik olarak yetecek sürede geçerli oturma izni belgesi sunulmalıdır. Önemli not: Türk vatandaşlığı başvurusu sonuçlanma süresi belirsiz olduğundan dolayı, tabi ki senelerce geçerli bir ikamet sunulması beklenmiyor. Geçerli ikametinizin, Türk vatandaşlığı başvurusu esnasında en az altı ay süresinin olması yeterli. Tabi ki vatandaşlık başvurusu sürmekte iken, ikametin de yenilenmeye devam etmesi gerekiyor.
 • Başvuru sahibi kişi hakkında her hangi bir suç sebebi ile oluşan kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunuyor ise bu kararın onaylı nüshası da dosyaya eklenmeli.
 • Maliye veznesine, gerekli vatandaşlık başvurusu hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz da dosyaya ekleniyor.
 • Ek olarak: Başvuru sahibi yabancının doğum tarihinde ay ila gün bulunmuyorsa, bu doğum tarihinin tamamlanması amacıyla kendi ülkesinin yetkili makamlarından alınacak olan belge sunulmalı. Bu belgenin temin edilememesi durumunda ise başvuru sahibinin, Nüfus Hizmetler Kanununun (5490 sayılı) 39 numaralı maddesi gereğince işlem yapılması halini kabul ettiğine dair imzalı beyanı gerekiyor.

Komisyon Tarafınca Tamamlanan İşlemler

Yabancı uyruklu kişinin oturuyor olduğu il sınırları içinde Valilik makamına yaptığı başvurusu, Valilik tarafınca İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü makamına gönderilir. Başvuru sahibi yabancı, vatandaşlık başvurusu no'sunu, ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüğünün Halkla İlişkiler biriminden öğrenerek takip edebilmekte. Sonrasında İç İşleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü makamınca gerekli incelemeler yapılır. Son olarak ise vatandaşlık başvurusu sonucu olumlu veyahut olumsuz şekilde olmak üzere ilgiliye bildirilir.

Euroasia GVS olarak uzun süreli ikamet ile Türk vatandaşlığı, istihdam yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı, 250.000 USD değerinde gayrimenkul ile Türk vatandaşlığı. Türk vatandaşlığın genel olarak kazanılması, 500.000 USD değerinde banka mevduatı ile Türk vatandaşlığı, beş yıl ikamet ile vatandaşlık. Türk vatandaşlığının istisnai ve evlilik yoluyla kazanılması süreçleri, doğum yeri ve soy bağı ile Türk vatandaşlığı, göçmenlik yoluyla Türk vatandaşlığı. Seçme yoluyla Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığının tekrar kazanılması, çalışma izni ile vatandaşlık. Türkiye'de ev satın alarak vatandaşlık ve bu gibi tüm konularda uzman danışmanlarımız ile hazırlık, başvuru ve takip hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi almak ve Türk vatandaşlığı başvurunuzu başlatmak için bize tüm iletişim bilgilerimizden ya da 0212 706 91 48 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması

Türkiye ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Hepsini Görüntüle Soru Sor

Çalışma İzni ve Aile İkameti ile Vatandaşlık
Vakıf 25/06/21, 10:41 Cevabı Görüntüle
merhaba benim ismim vakıf ben çalışma izni ve aile ikameti ile vatandaşlık konusu hakkında bazı sorular sormak istiyorum.
2016 yılında türkiyeye geldim. ilk 2 sene boyunca turistik ikamet izni ile ikamet ettim. 2018 de şirketimi açtım ve ardından çalışma iznimi aldım ve 2022 ye kadar uzattım geçen hafta bu izni.
bu arada 2020 de bir türk vatandaşı ile evlendim resmi olarak nikah ile.
şimdi size sorum: türk vatandaşlığına geçmem için çalışma iznim ile devam mı etmeliyim yoksa bunun yanında aile ikameti izni de mi alayım? hızlı bir sonuca varmak için aile ikametine ihtiyacım var mıdır acaba? yoksa çalışma izni tek başına yeterli mi?
cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder ve saygılarımı sunarım
Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci
Ahmed 21/06/21, 12:57 Cevabı Görüntüle
Merhabalar benim ismim Ahmed. Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci konusu hakkında sormak istediğim sorular var. Ben Erzurum da ikamet ederken Türk vatandaşlığı için başvuru yaptım ve coronavirus pandemisi sebebiyle süreç uzamasına rağmen mülakat da dahil tüm ilgili aşamalarını geçtim ve evraklarım değerlendirilme yapılması üzere Ankara ‘ya gönderildi. Ankara da aşamalar belli süreler içerisinde güzel şekilde ilerledi ta ki arşiv soruşturması kısmına gelene kadar. Aylar geçti ve bu başvuru sürecini başvuru numaramla sorgulama yaptığımda arşiv araştırması yapılmak üzere kurumlara gönderilmiştir şeklinde bir ibare ile karşılaşmaya devam ediyorum.. En son çare Erzurum da işlemlerimi yapmış olan nüfus memuru ile iletişime geçmek oldu. Sağolsun o da uzun uğraşlar sonucunda Ankara da ki evraklarımla ilgilenen memura ulaşmayı başardı ve evraklarımın henüz hiç bir şekilde kurumlara gönderilmek bir yana dursun dosyayı bile açmamış olduğunu anladık... biz kendisini aradıktan sonra faaliyete geçen Ankara nüfus memuru şu an ikamet etmediğim şehrin ilçe emniyet müdürlüğüne göndermiş evrakları bu kez de.. ilçe emniyet te Erzurum iline il emniyete göndermiş onlar da şu an ikamet adresim olan Kastamonu yerine tahkikat dosyasını tekrar Ankara ya göndermişler ve hala Ankara soruşturma için e maili Kastamonu ya göndermiyor. Bu sürecin bu kadar uzaması benim avukatlık stajımın önünde engel de oluşturabilir. bu konuda size danışmak ve fikirlerinizi almak istiyorum. yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim..
Çalışma İzniyle Vatandaşlık
Meryem 17/06/21, 10:50 Cevabı Görüntüle
Merhaba, benim çalışma izniyle vatandaşlık konusunda bir sorum var. İsmim Meryem. 2013 yılından beridir çalışma izni ile Türkiye’de çalışıyorum. 2019 yılında gün sayımı için gerekli mercilere başvuru yaptım. Aralık 2019 tarihinde sonucum geldi, fakat arada 1 yıl kayıp olarak gözükmeydi. 2017 yılı Göç idaresi sisteminde belirmedi ve bunun için Ankara’ya ilgili bakanlığına dilekçe gönderdim. Bunun üzerine Ankara’ya gittim ve durumu hızlandırabilmek için ve bununla birlikte eğer posta yolu ile dilekçem ulaşmadıysa yerinde tekrar yazarak başvuru yapmak istedim. Tekrar dilekçe yazılmasına gerek yok dediler, resmi cevaplar 30 ile 60 gün arası değerlendirilerek ilgili makama bildirilecek denildi. Durum düzeltildi mi henüz bilmiyorum ne yazık ki. Arada pandemi girdi ve şimdi tekrar çalışma izni yolu ile Türk vatandaşlık için başvuru yapmak istiyorum. Bana bu konuda yönlendirme yapabilir misiniz? Tekrar işlemi başlatabilmek için gün sayımına başvuru baştan mı yapılması gerekli yoksa elimde olan sonuç belgem ile dosyayı tekrar verip işlemime devam edilecek mi? Pandemi sürecinde çalışma şartları nasıldır ? Online randevu sistemi yok ise nüfus dairesine (vatan caddesindeki) gidip işlemin doğrudan olarak oradan mı yapılması gerekir? Bu konu ile ilgili beni yönlendirebilecekseniz ya da nasıl bir yol almam gerektiği konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Ayrıca Türk vatandaşlığı başvurusu için hangi evraklar gerektiği konusunda da bilgi paylaşırsanız çok sevinirim. Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar dilerim..
Yazıdırılabilir Versiyonu
Cenaze İşlemleri
Sigorta İşlemleri
Göç İdareleri
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES