x
Türkiye

Vize İşlemleri

Türkiye

İstisnai Yöntemlerle Türk Vatandaşlığı

istisnai yöntemlerle türk vatandaşlığı

Değerli ziyaretçimiz, İstisnai Yöntemlerle Türk Vatandaşlığı sayfamıza hoş geldiniz. Türk vatandaşlığı kanununda (5901 no'lu) Madde 12, Türk vatandaşlığı kazanımındaki istisnai halleri açıklamaktadır. Bu yöntemle vatandaşlık kazanabilecek kişiler; kanunlarla belirlenmiş kapsam ve tutarda Türkiye’de yatırımlar yapan kişiler, Türkiye’ye sanayi tesisi getirenler, bilim, teknoloji, spor ya da kültür sanat vb. alanlarda olağanüstü hizmetlerde bulunan kişiler ve ayrıca Göçmen statüsündeki kişilerdir. Yazımızın devamında tüm bu başvuru yöntemleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. Öncelikle 5901 sayılı kanun'da madde 12'yi detalı bir şekilde inceleyelim:

Kimler İstisnai Türk Vatandaşlığı Kazanabilir?

Bazı hallerde istisnai şekilde, belirli şartları sağlayan şahıslara yönelik Türk Vatandaşlığı istisnai olarak kazanılabilmektedir. Söz konusu şartları sağlayan yabancı uyruklular, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığına geçebilirler. Aşağıda, incelemeniz üzere, 5901'in ilgili bölümünü yorumlayarak istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilecek kişileri belirtiyoruz:

Madde 12, Kısım 1: Ulus güvenliği ve kamu düzeni yönlerinden engel teşkil edecek bir durumları bulunmamak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla aşağıda detayları belirtilen yabancı uyruklular, Türk vatandaşlığı kazanabilirler.
a) Türkiye'ye sanayi tesisİ getiren veyahut bilimsel, sosyal, teknolojik, ekonomik, sportif, sanatsal, kültürel alanlarda olağanüstü hizmetlerde bulunan ya da bulunacağı düşünülen ve hakkında ilgili bakanlıklarca gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. (Ek olarak Türkiye’de çalışmayan, fakat Cumhurbaşkanı tarafınca belirlenecek kapsamlarda ve tutarlarda yatırım yapacak olanlar ile bu kişilerin eşi ile reşit olmamış çocukları da bu kapsamdadır. Yazımızın devamında, Türkiye'de yatırım ile Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması bölümünde bu yatırım türlerini ve koşulları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
b) (Ek: 28 Temmuz 2016 - 6735 / 27 madde) 4 Nisan 2013 tarih, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 31. maddesinin 1. fıkrasının J bendi uyarınca oturma izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancı uyruklular ve bunların yabancı uyruklu eşi, kendisinin ve eşinin on sekiz yaşın altındaki (ergin olmayan) veyahut on sekiz yaşın üzerinde ancak kendisine bağımlı yabancı uyruklu çocuğu.
c) Türk vatandaşlığına alınması zaruri olarak görülen kişiler. (Siyasi ve Diplomatik Koruma vb. gibi durumlar)
d) Göçmen statüsünde kabul edilen kişiler.
Madde 12, Kısım 2: Ek: 19 Ekim 2017 tarihli 7039 / 29 madde) Ulus güvenliği ve kamu düzeni yönlerinden engel teşkil edecek durumları bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilmektedir.

Yatırım ile Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

12 Aralık 2016 tarihli ve 2016 / 9601 sayılı Bakanlar Kurul Kararı Eki Yönetmeliğin ilk maddesiyle, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanılması koşullarına yatırım koşulları eklenmiş ve ilgili vatandaşlık maddesine 2 numaralı fıkra eklenmiştir. 2016 yılı itibariyle aşağıda sayılmış şartları taşıyan kişiler, Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanabilmektedir. Yönetmelik hükümlerince, aşağıdaki bazı şartlardan en az birinin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 2018 yılına geldiğimizde ise 19 Eylül 2018 tarihli ve 30540 sayısıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 106 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım şartları yeniden düzenlenmiş ve talebi yükseltmek amacıyla şartların tamamında kolaylık sağlanmıştır. Güncel haliyle bu şartlar aşağıdaki şekildedir:

a. Türkiye'de en az 500.000 USD (Amerikan Doları) değerinde sermaye yatırımı yapan kişiler (İşlemin tespiti için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. Başvuruyla ilgili gerekli tutar 2018 yılı öncesi 2 milyon Amerikan Doları iken, 19 Eylül 2018 tarihli düzenlemeyle 500 bin Amerikan Doları'na indirilmiştir. Ayrıca uygunluk tespit makamı Ekonomi Bakanlığı'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çevrilmiştir. Bunlara ek olarak, farklı döviz türlerinin ABD Doları olarak karşılığının da başvuru için uygunluğunu ifade eden madde de bu tarihte eklenmiştir.)

b. Türkiye'de en az 250.000 USD (Amerikan Doları) değerinde gayrimenkul satın almış kişiler (Bu işlemde tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalı. İşlemin tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Başvuruyla ilgili gerekli tutar 2018 yılı öncesi 1 milyon Amerikan Doları iken, 19 Eylül 2018 tarihli düzenlemeyle 250 bin Amerikan Doları'na indirilmiştir. Buna ek olarak, farklı döviz türlerinin ABD Doları olarak karşılığının da başvuru için uygunluğunu ifade eden madde de bu tarihte eklenmiştir. 7 Aralık 2018 tarihli ve 30618 no'lu Resmi Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile bu bentte yer almakta olan “satın aldığı” şeklindeki ibareden sonra gelecek şekilde “veya kat mülkiyet ya da kat irtifak kurulmuş, en az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı dövizi ya da karşılığı TL Türk Lirası tutarı peşin biçimde yatırılan mülkün satışının vaat edildiğine dair noterde düzenlenen sözleşmenin üç sene süreyle devrinin ve terkinin yapılmayacağı taahhüdüyle tapu sicilinde şerh edildiği” ibaresi eklenmiştir.)

c. Türkiye'de en az 50 kişiyi işe alarak istihdam yaratan kişiler (İşlemin tespiti için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir. Başvuruyla ilgili gerekli Türk çalışan sayısı 2018 yılı öncesi 100 iken, 19 Eylül 2018 tarihli düzenlemeyle 50'ye indirilmiştir. Ek olarak uygunluk tespit makamı Çalışma ve Sosyal Güvewnlik Bakanlığı'ndan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrilmiştir.

d. Türkiye'de en az 500.000 USD (Amerikan Doları) değerinde mevduatı ülkemizde faaliyet göstermekte olan bir bankaya ya da bankalara yatıran kişiler (Söz konusu mevduat 3 yıl boyunca hesapta tutulmalıdır. İşlemin tespiti için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir. Başvuruyla ilgili gerekli tutar 2018 yılı öncesi 3 milyon Amerikan Doları iken, 19 Eylül 2018 tarihli düzenlemeyle 500 bin Amerikan Doları'na indirilmiştir. Buna ek olarak, farklı döviz türlerinin ABD Doları olarak karşılığının da başvuru için uygunluğunu ifade eden madde de bu tarihte eklenmiştir.)

e. Türkiye'de en az 500.000 USD (Amerikan doları) değerindeki Devlet borçlanma araçlarını satın alan kişiler (Söz konusu araçlar 3 yıl boyunca elde tutulmalıdır. İşlemin tespiti için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Başvuruyla ilgili gerekli tutar 2018 yılı öncesi 3 milyon Amerikan Doları iken, 19 Eylül 2018 tarihli düzenlemeyle 500 bin Amerikan Doları'na indirilmiştir. Ayrıca uygunluk tespit makamı Hazine Müsteşarlığı'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrilmiştir.)

f. Türkiye'de en az 500.000 USD (Amerikan Doları) değerinde gayrimenkul yatırım fonları katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonları katılma payını satın alan kişiler (Söz konusu paylar en az 3 yıl boyunca elde tutulmalıdır. İşlemin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir.)

Ayrıca başvuru sahibinin, Türkiye’nin ulus güvenliği ve kamu düzenleri açısından tehlike oluşturacak bir durumda olmadığı, böyle bir durum yaratmayacağının da belirlenmesi şartı aranmaktadır. Maddi koşul olarak talep edilen Amerikan Doları USD yerine aynı değerin karşılığındaki döviz veyahut Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterli. Bu maddi şartın tespitinde, tespit tarihindeki TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru ve / veya çapraz döviz kuru esas alınmakta.

Yatırım ile Türk vatandaşlığı kazanılması ile ilgili olarak mutlaka aşağıdaki sayfalarımızı incelemenizi öneririz:

istisnai vatandaşlık

Göçmenler için Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Göçmen statüsündeki kişiler, 5543 sayılı İskân Kanunu’ndaki şu ifadelerle tanımlanmıştır: “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı, yerleşme amacıyla tek başına veyahut toplu halde Türkiye'ye gelenler ve bu Kanun gereğince kabul edilen kişiler.” Dolayısıyla bir kişinin göçmen statüsü ile Türk Vatandaşlığı başvurusu yapabilmesi, bu kişinin ya da kişilerin Türk soyundan gelmesine ve Türk kültürünü benimsemiş durumda olmalarına bağlıdır. 
Göçmen statüsünde kabul edilen bu kişilerin Türk Vatandaşlığını istisnai yolla kazanabilmesi için öncelikle Türkiye’nin ulusal güvenliği ve kamunun düzeni açısından tehlike oluşturacak bir hal yaratmayacağının incelenerek ilgili makamlarca belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra ise talep edilen belgeler hazırlanır, kişinin vatandaşlık dosyası oluşturulur ve Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığı kazanabilirler. Göçmen kişinin, göçmen şartları ile Türk Vatandaşlığı kazanamayan eşi ila çocuklarının Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için başka bir takım esaslar ve temin edilmesi gereken belgeler vardır ve bunlar farklı bir şekilde düzenlenmiştir.

Göçmenler için Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması ile ilgili olarak mutlaka aşağıdaki sayfalarımızı incelemenizi öneririz:

Göçmenlik Yoluyla Türk Vatandaşlığı

İstisnai Türk Vatandaşlığı Gerekli Evraklar

Yazımızın yukarıdaki bölümlerinde, kendi durumuna ya da tercihlerine uygun olarak tüm şartları taşıyan kişi için bir başvuru dosyası oluşturulu, Türk Vatandaşlığına istisnai olarak başvuru yapılırken gerekli belgeler kişiden kişiye ve durumdan duruma değişebilmekle birlikte, genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

 1. VAT-4 Türk vatandaşlığı istisnai olarak kazanılması başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (Beyaz fonlu ve biometrik olmalıdır. ICAO'nun belirlediği biyometrik fotoğraf standartlarına uyumlu olmalı, 50'ye 60 mm boyutlarında, 2 adet olarak sunulmalıdır. Fotoğrafların makinede okunabilir olması gerekmektedir.)
 3. Pasaport (Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren kanıtlayıcı belge. Geçerliliği olmalıdır. Kişi vatansız ise buna ilişkin belge sunulur. Belgeler usulüne göre noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte eklenir.)
 4. Başvuru sahibi kişinin kimlik bilgilerini gösteren evrak (Örnek olarak doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi vb. gibi.)
 5. Başvuru sahibi kişinin 1. ya da 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları bulunuyorsa, bu kişinin / kişilerin nüfus kayıt örneği de dosyaya eklenir.
 6. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge de sunulmalıdır. Başvuranın evli durumda olması halinde evlenme belgesi ve buna ek olarak bağlarını kanıtlayan eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği dosyaya eklenir. Eğer başvuran kişi boşanmış ise bu halini kanıtlayan belge, dul ise de eşinin ölüm belgesi sunulur.
 7. Başvuru sahibinin sadece doğum yılı biliniyor ve bu yılda hangi ay ve gün doğduğu bilinmiyorsa, bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış resmi belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi dosyaya eklenir. Bu belge de sunulamıyora, kişinin Nüfus Hizmetleri Kanun (5490 sayılı) 39 no maddesi gereğince işlemi kabul ettiğini gösteren imzalı beyan sunulur. İlgili madde, kişinin doğum tarihinin, doğum yılın Temmuz ayının ilk günü olarak kabul edilmesini ifade etmektedir.
 8. Vatandaşlık başvurusuyla ilgili hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont da dosyaya eklenir.

Önemli Not: Görüldüğü üzere kişinin şahsi durumuyla, hangi koşul üzerinden istisnai Türk vatandaşlığı başvurusu yaptığıyla ilgili evraklar bu listede bulunmamaktadır. Bunlar tamamen şahsi durumunuzla ilgilidir ve detaylı bilgi, başvurunuzu başlatmak istediğinizde Euroasia GVS uzmanları tarafından iletilecektir.

İstisnai Türk Vatandaşlığı Başvurusu

İstisnai vatandaşlık başvurularında, ilgili prosedür aşağıdaki şekilde işlemekte:

 • İç İşleri Bakanlığı tarafınca istisnai yoldan Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerle ilgili müracaat makamına yazılı bir talimat gönderilir.
 • Müracaat makamı, başvuru sahibinden gerekli evrakları teslim alarak vatandaşlık dosyasını oluşturur.
 • Emniyet Müdürlüğü’ne konuyla ilgili yazı yazılarak başvurucunun ülke güvenliği ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturacak bir hali bulunup bulunmadığının hususlarında Güvenlik Soruşturması talebinde bulunulur.
 • Tüm bu işlemlerin olumlu sonuçlanması sonrası, başvuru makamları tarafından son kontroller yapılarak dosyayla ilgili karar alınması üzere dosya Bakanlar Kurulu’na gönderilir.
 • Bakanlar Kurulu’nun vereceği olumlu karar ile kişi Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Türk vatandaşlığı kazanılmasına esas teşkil eden hususun / hususların gizlendiğinin ya da yalan beyanda bulunulduğunun daha sonra tespit edilmesi halinde, yabancının Türk vatandaşlığı kazanmasına ilişkin karar iptal edilmektedir.
 • Kendisine bağlı şekilde Türk vatandaşlığı kazanması istenen çocuklar mevcut ise birlikte müracaat edilmelidir. Çocuklar için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uyg. İlişkin Yönetmeliğin 38 numaralı maddesinde belirtilen evraklar başvuru evraklarına eklenir.
 • Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişi, işlemleri sırasında yalan beyanda bulunur ise, hakkında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Madde 67 uyarınca hapis cezası uygulanmaktadır.
 • Vatandaşlık işlemleri esnasında sahte belge kullanan başvuru sahibi kişi, Türk Ceza Kanunu 204. maddesi uyarınca iki (2) yıldan beş (5) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Euroasia GVS olarak İstisnai Yöntemlerle Türk Vatandaşlığı, Göçmenlik Yoluyla Türk Vatandaşlığı, doğum ve soy bağıyla Türk vatandaşlığı, 5 sene boyunca kesintisiz ikamet ile vatandaşlık, uzun süre ikamet ile Türk vatandaşlığı. Türk vatandaşlığının yeniden kazanımı, 250 bin USD değerinde taşınmaz ile Türk vatandaşlığı kazanımı, istihdam yaratma yöntemiyle Türk vatandaşlığı. Türk vatandaşlığın genel yöntemle kazanılması başvurusu, 500 bin ABD Doları USD değerinde banka mevduatıyla Türk vatandaşlığı. Seçme yöntemi ile Türkiye vatandaşlığı, çalışma izni ile Türk vatandaşlığı. Türkiye'de ev / mülk satın alanlar için vatandaşlık ve bunun benzeri birçok vatandaşlık başvuru şekillerinde uzman danışmanlarımız ile hazırlık ve başvuru ila süreç takibi hizmeti vermekteyiz. Daha detaylı şekilde bilgi almak ve Türk vatandaşlığı başvurunuzu başlatmak için bizlere iletişim bilgilerimizden ya da 0212 706 91 48 no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.

istisnai türk vatandaşlığı

Türkiye ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Cenaze İşlemleri
Sigorta İşlemleri
Göç İdareleri
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';